Qi Gong gruppo - Kyudo Iaido Qi Gong - Dojo Niten Ichi Ryu (Due Cieli) a Collegno (To)

Qi Gong gruppo

Qi Gong gruppo

Scuola “Le Quattro Direzioni”

Vincenzo CESALE
チェサレ – ヴィンチェ ンゾ