Iaido gruppo 2014 - Kyudo Iaido Qi Gong - Dojo Niten Ichi Ryu (Due Cieli) a Collegno (To)

Iaido gruppo 2014

Iaido gruppo 2014

Scuole antiche di Iaijutsu nel dojo Niten Ichi Ryu di Collegno, legate alla federazione Ken no Honshitsu (spada giapponese)