Iaido Seminario Federale KEN NO HONSHITSU 2010

Iaido Seminario Federale KEN NO HONSHITSU 2010

Iaido Seminario Federale KEN NO HONSHITSU 2010

Seminario con passaggi di grado di Iaijutsu Koryu – federazione  KEN NO HONSHITSU 2010 condotto dal M° Vincenzo CESALE チェサレ – ヴィンチェ ンゾ