QI GONG “Le Quattro Direzioni” Respiro e Voce

Respiro e Voce

Lavoro su due della quattro direzioni  della scuola di Qi Gong “Le Quattro Direzioni”

#maestriqigong

Video Link: https://www.kyudoiaidoqigong.it/category/multimedia-qigong-video/