Yi Jin Jing / Tendino muscolari – Kyudo iaido qigong

#maestriqigong
#qigongesalute
#personaltrainerolistico

Vincenzo CESALE
チェサレ – ヴィンチェ ンゾ
www.personaltrainer-vincenzo cesale.com